0165 – 548260

Vijfhuizenberg 157
4708 AJ – Roosendaal

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR  vertegenwoordigt de belangen van alle ouders/leerlingen en alle personeelsleden binnen de stichting. Zij voert, als gelijkwaardige gesprekspartner,  regelmatig overleg  met het bevoegd gezag. Zij verleent instemming, en geeft  gevraagd  (maar ook ongevraagd) advies over alle zaken die voor alle scholen binnen de stichting OBO van toepassing zijn. Zodoende levert zij een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en goed personeelsbeleid op alle OBO-scholen.

 

Tevens draagt zij zorg voor goede informatie van de achterban, de MR-en van alle scholen.  De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel dienen zij te behoren tot de ouders dan wel personeel van een van de OBO scholen.

Alle vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij de privacy zich daartegen verzet.

Vergaderdata schooljaar 2017/2018
3 oktober 2017 Regulier
7 november 2017 Regulier
12 december 2017 Regulier
20 februari 2018 Regulier
20 maart 2018 Regulier
10 april 2018  Ledenvergadering
15 mei 2018 Regulier
19 juni 2018 Regulier

In haar huidige samenstelling bestaat de GMR uit 12 leden:

6 ouderleden:

Dhr. Ruut van Andel

Dhr. Elmar van Erve

Dhr. Richard van Heeswijk (voorzitter)

Dhr. Bart Vorster

Vacature

Vacature

 

6 personeelsleden:

Mw. Anne Marie Gebraad

Dhr. Eric van den Heiligenberg

Dhr. Frans Hendrickx

Mw. Erica Jacobs

Mw. Belinde Maurits

Mw. Sandra Sebregts

 

Leden van de GMR treden volgens het reglement  van de GMR toe of af.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GMR OBO-Wbr:

secr.gmrobo@gmail.com

Download hieronder ons reglement, medezeggenschapsstatuut en het laatste jaarverslag: