0165 – 548260

Vijfhuizenberg 157
4708 AJ – Roosendaal

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR  vertegenwoordigt de belangen van alle ouders/leerlingen en alle personeelsleden binnen de stichting. Zij voert, als gelijkwaardige gesprekspartner,  regelmatig overleg  met het bevoegd gezag. Zij verleent instemming, en geeft  gevraagd  (maar ook ongevraagd) advies over alle zaken die voor alle scholen binnen de stichting OBO van toepassing zijn. Zodoende levert zij een bijdrage aan kwalitatief goed onderwijs en goed personeelsbeleid op alle OBO-scholen.

 

Tevens draagt zij zorg voor goede informatie van de achterban, de MR-en van alle scholen.  De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), wel dienen zij te behoren tot de ouders dan wel personeel van een van de OBO scholen.

Alle vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij de privacy zich daartegen verzet.

 

Vergaderdata 2016-2017:
04 oktober 2016

05 november 2016

20 december 2016

21 februari 2017

21 maart 2017

16 mei 2017

20 juni 2017

 

In haar huidige samenstelling bestaat de GMR uit 12 leden:

6 ouderleden:

Dhr. Ruut van Andel

Dhr. René Blanker

Dhr. Elmar van Erve

Dhr. Richard van Heeswijk (voorzitter)

Dhr. Bart Vorster

Vacature

 

6 personeelsleden:

Mw. Anne Marie Gebraad

Dhr. Eric van den Heiligenberg

Dhr. Frans Hendrickx

Mw. Erica Jacobs

Mw. Belinde Maurits

Mw. Sandra Sebregts

 

Leden van de GMR treden volgens het reglement  van de GMR toe of af.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GMR OBO-Wbr:

secr.gmrobo@gmail.com

Download hieronder ons reglement, medezeggenschapsstatuut en het laatste jaarverslag: